Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 април 2012 г.

17 април 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 април 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,9 млрд. евро до 228 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 април 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,4 млрд. щатски долара 1,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 347 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 6,6 млрд. евро до 874,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,8 млрд. евро до 158,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 35,3 млрд. евро до 190,8 млрд. евро. На 11 април 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 62,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 55,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 213,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 214 млрд. евро. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 9,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,4 млрд. евро, като 1,9 млрд. евро бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 742,8 млрд. евро (при 784,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 280,7 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 13 април 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,8 млрд. евро и 9,7 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 43 млрд. евро до 129 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 706 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 239 669 −665
2.1 Вземания от МВФ 86 103 764
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 153 566 −1 429
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 513 742
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 106 236
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 106 236
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 147 981 −6 501
5.1 Основни операции по рефинансиране 55 362 −7 263
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 090 626 −265
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 993 1 027
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 62 548 1 796
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 627 712 −238
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 680 256
7.2 Други ценни книжа 347 032 −494
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 131 0
9 Други активи 358 493 14 156
Общо активи 2 974 859 9 526
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 874 293 −6 592
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 086 212 1 213
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 129 019 43 016
2.2 Депозитно улеснение 742 825 −42 004
2.3 Срочни депозити 214 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 367 −299
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 386 98
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 169 809 12 178
5.1 Сектор „Държавно управление“ 158 789 12 798
5.2 Други задължения 11 020 −621
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 841 2 777
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 597 −1 084
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 846 268
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 846 268
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 214 196 −963
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 519 1 632
Общо пасиви 2 974 859 9 526

Данни за контакт за медиите