Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 april 2012

17 april 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 april 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 228 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 april 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,4 miljard USD 1,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 347 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,6 miljard naar EUR 874,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,8 miljard naar EUR 158,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 35,3 miljard naar EUR 190,8 miljard. Op woensdag 11 april 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 62,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 55,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 213,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 214 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11,4 miljard verrekend, terwijl EUR 1,9 miljard vóór de vervaldatum werd afgelost.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2 miljard (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 742,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 784,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 280,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties die gedurende de week verrekend werden. In de week die eindigde op 13 april 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,8 miljard en EUR 9,7 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 43 miljard naar EUR 129 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.706 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 239.669 −665
2.1 Vorderingen op het IMF 86.103 764
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 153.566 −1.429
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.513 742
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.106 236
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.106 236
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.147.981 −6.501
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 55.362 −7.263
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.090.626 −265
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.993 1.027
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 62.548 1.796
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 627.712 −238
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.680 256
7.2 Overige waardepapieren 347.032 −494
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.131 0
9 Overige activa 358.493 14.156
Totaal activa 2.974.859 9.526
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 874.293 −6.592
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.086.212 1.213
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 129.019 43.016
2.2 Depositofaciliteit 742.825 −42.004
2.3 Termijndeposito's 214.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 367 −299
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.386 98
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 169.809 12.178
5.1 Overheid 158.789 12.798
5.2 Overige verplichtingen 11.020 −621
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.841 2.777
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.597 −1.084
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.846 268
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.846 268
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 214.196 −963
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.519 1.632
Totaal passiva 2.974.859 9.526

Contactpersonen voor de media