Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 13. dubnu 2012

17. dubna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. dubna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,9 mld. EUR na 228 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. dubna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,4 mld. USD 1,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 347 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 6,6 mld. EUR na 874,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,8 mld. EUR na 158,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 35,3 mld. EUR na 190,8 mld. EUR. Ve středu 11. dubna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 62,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 55,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 213,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 214 mld. EUR se splatností jeden týden. V týdnu končícím 13. dubna byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,4 mld. EUR, zatímco 1,9 mld. EUR bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 2 mld. EUR (oproti 1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 742,8 mld. EUR (oproti 784,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 280,7 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které byly ve sledovaném týdnu vypořádány. V týdnu končícím 13. dubna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,8 mld. EUR, resp. 9,7 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 43 mld. EUR na 129 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 706 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 239 669 −665
2.1 Pohledávky za MMF 86 103 764
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 153 566 −1 429
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 513 742
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 106 236
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 106 236
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 147 981 −6 501
5.1 Hlavní refinanční operace 55 362 −7 263
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 090 626 −265
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 993 1 027
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 548 1 796
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 627 712 −238
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 680 256
7.2 Ostatní cenné papíry 347 032 −494
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 131 0
9 Ostatní aktiva 358 493 14 156
Aktiva celkem 2 974 859 9 526
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 874 293 −6 592
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 086 212 1 213
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 129 019 43 016
2.2 Vkladová facilita 742 825 −42 004
2.3 Termínované vklady 214 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 367 −299
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 386 98
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 169 809 12 178
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 158 789 12 798
5.2 Ostatní závazky 11 020 −621
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 841 2 777
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 597 −1 084
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 846 268
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 846 268
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 214 196 −963
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 519 1 632
Pasiva celkem 2 974 859 9 526

Kontakty pro média