Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 13. aprīlī

2012.17.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 228 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 12. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.4 mljrd. ASV dolāru 1.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 347 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 874.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.8 mljrd. euro (līdz 158.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 35.3 mljrd. euro (līdz 190.8 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 11. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 62.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 55.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 213.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 214 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11.4 mljrd. euro apmērā, bet 1.9 mljrd. euro tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 742.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 784.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 280.7 mljrd. euro). Pieaugums skaidrojams ar pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas tika veikti šajā nedēļā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.8 mljrd. euro un 9.7 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 43 mljrd. euro (līdz 129 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,706 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239,669 −665
2.1 SVF debitoru parādi 86,103 764
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 153,566 −1,429
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,513 742
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,106 236
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,106 236
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,147,981 −6,501
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 55,362 −7,263
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,090,626 −265
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,993 1,027
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62,548 1,796
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 627,712 −238
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,680 256
7.2 Pārējie vērtspapīri 347,032 −494
8 Valdības parāds euro 31,131 0
9 Pārējie aktīvi 358,493 14,156
Kopā aktīvi 2,974,859 9,526
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 874,293 −6,592
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,086,212 1,213
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 129,019 43,016
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 742,825 −42,004
2.3 Termiņnoguldījumi 214,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 367 −299
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,386 98
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 169,809 12,178
5.1 Saistības pret valdību 158,789 12,798
5.2 Pārējās saistības 11,020 −621
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,841 2,777
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,597 −1,084
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,846 268
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,846 268
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 214,196 −963
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,519 1,632
Kopā pasīvi 2,974,859 9,526

Kontaktinformācija presei