Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. aprill 2012

17. aprill 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. aprillil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,9 miljardi euro võrra 228 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. aprill 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,4 miljardit USA dollarit 1,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 347 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 6,6 miljardi euro võrra 874,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 12,8 miljardi euro võrra 158,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 35,3 miljardi euro võrra 190,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. aprillil 2012 möödus 62,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 55,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 213,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 214 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul möödus 9,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,4 miljardit eurot, kusjuures 1,9 miljardit eurot maksti tagasi enne tähtaja möödumist.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 742,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 784,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 280,7 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 13. aprillil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,8 miljardi ja 9,7 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 43 miljardi euro võrra 129 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 706 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 239 669 −665
2.1 Nõuded RVFle 86 103 764
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 153 566 −1 429
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 54 513 742
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 106 236
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 106 236
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 147 981 −6 501
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 55 362 −7 263
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 090 626 −265
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 993 1 027
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 548 1 796
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 627 712 −238
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 680 256
7.2 Muud väärtpaberid 347 032 −494
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 131 0
9 Muud varad 358 493 14 156
Varad kokku 2 974 859 9 526
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 874 293 −6 592
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 086 212 1 213
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 129 019 43 016
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 742 825 −42 004
2.3 Tähtajalised hoiused 214 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 367 −299
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 386 98
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 169 809 12 178
5.1 Valitsussektor 158 789 12 798
5.2 Muud kohustused 11 020 −621
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 841 2 777
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 597 −1 084
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 846 268
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 846 268
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 214 196 −963
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 519 1 632
Kohustused kokku 2 974 859 9 526

Kontaktandmed