Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. aprila 2012

17. april 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. aprila 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,9 milijarde EUR na 228 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. april 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,4 mrd USD 1,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 347 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,6 milijarde EUR na 874,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,8 milijarde EUR na 158,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 35,3 milijarde EUR na 190,8 milijarde EUR. V sredo, 11. aprila 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 62,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 55,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 213,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 214 milijard EUR. V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,8 milijarde EUR in poravnana je bila v višini 11,4 milijarde EUR, medtem ko je bilo 1,9 milijarde EUR odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2 milijardi EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 742,8 milijarde EUR (v primerjavi s 784,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 280,7 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so bili poravnani tekom tedna. Tako je v tednu, ki se je končal 13. aprila 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 9,7 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 43 milijard EUR na 129 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.706 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 239.669 −665
2.1 Terjatve do MDS 86.103 764
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 153.566 −1.429
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.513 742
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.106 236
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.106 236
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.147.981 −6.501
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 55.362 −7.263
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.090.626 −265
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.993 1.027
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 62.548 1.796
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 627.712 −238
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.680 256
7.2 Drugi vrednostni papirji 347.032 −494
8 Dolg širše države v EUR 31.131 0
9 Druga sredstva 358.493 14.156
Skupaj sredstva 2.974.859 9.526
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 874.293 −6.592
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.086.212 1.213
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 129.019 43.016
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 742.825 −42.004
2.3 Vezane vloge 214.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 367 −299
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.386 98
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 169.809 12.178
5.1 Širša država 158.789 12.798
5.2 Druge obveznosti 11.020 −621
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.841 2.777
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.597 −1.084
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.846 268
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.846 268
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 214.196 −963
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.519 1.632
Skupaj obveznosti 2.974.859 9.526

Stiki za medije