Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 kwietnia 2012 r.

17 kwietnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 kwietnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,9 mld EUR do poziomu 228 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 kwietnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,4 mld USD 1,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 347 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,6 mld EUR do poziomu 874,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,8 mld EUR do poziomu 158,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 35,3 mld EUR do poziomu 190,8 mld EUR. W środę 11 kwietnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 62,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 55,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 213,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 214 mld EUR, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,4 mld EUR, zaś kwota 1,9 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 742,8 mld EUR (wobec 784,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 280,7 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które zostały rozliczone w ciągu tego tygodnia. W związku z tym w tygodniu zakończonym 13 kwietnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,8 mld i 9,7 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 43 mld EUR do poziomu 129 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.706 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 239.669 −665
2.1 Należności od MFW 86.103 764
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 153.566 −1.429
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 54.513 742
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.106 236
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.106 236
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.147.981 −6.501
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 55.362 −7.263
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.090.626 −265
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.993 1.027
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.548 1.796
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 627.712 −238
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.680 256
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.032 −494
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.131 0
9 Pozostałe aktywa 358.493 14.156
Aktywa razem 2.974.859 9.526
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 874.293 −6.592
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.086.212 1.213
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 129.019 43.016
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 742.825 −42.004
2.3 Depozyty terminowe 214.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 367 −299
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.386 98
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 169.809 12.178
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 158.789 12.798
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.020 −621
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.841 2.777
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.597 −1.084
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.846 268
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.846 268
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 214.196 −963
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.519 1.632
Pasywa razem 2.974.859 9.526

Kontakt z mediami