Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 april 2012

17 april 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 13 april 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 228 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 april 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,4 miljarder USD 1,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 347 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 874,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,8 miljarder EUR till 158,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 35,3 miljarder EUR till 190,8 miljarder EUR. Onsdagen den 11 april 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 62,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 55,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 213,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 214 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 9,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,4 miljarder EUR medan 1,9 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2 miljarder EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 742,8 miljarder EUR (jämfört med 784,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 280,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 13 april 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,8 miljarder EUR respektive 9,7 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 43 miljarder EUR till 129 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.706 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 239.669 −665
2.1 Fordringar på IMF 86.103 764
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 153.566 −1.429
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.513 742
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.106 236
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.106 236
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.147.981 −6.501
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 55.362 −7.263
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.090.626 −265
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.993 1.027
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.548 1.796
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 627.712 −238
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.680 256
7.2 Andra värdepapper 347.032 −494
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.131 0
9 Övriga tillgångar 358.493 14.156
Summa tillgångar 2.974.859 9.526
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 874.293 −6.592
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.086.212 1.213
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 129.019 43.016
2.2 Inlåningsfacilitet 742.825 −42.004
2.3 Inlåning med fast löptid 214.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 367 −299
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.386 98
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 169.809 12.178
5.1 Offentliga sektorn 158.789 12.798
5.2 Övriga skulder 11.020 −621
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.841 2.777
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.597 −1.084
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.846 268
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.846 268
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 214.196 −963
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.519 1.632
Summa skulder 2.974.859 9.526

Kontakt för media