Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. aprílu 2012

17. apríla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. apríla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,9 mld. EUR na 228,0 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. apríl 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,4 mld. USD 1,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 347,0 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 6,6 mld. EUR na 874,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 12,8 mld. EUR na 158,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 35,3 mld. EUR na 190,8 mld. EUR. V stredu 11. apríla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 62,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 55,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 213,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 214,0 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 9,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 11,4 mld. EUR, pričom suma 1,9 mld. EUR bola splatená predčasne.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,0 mld. EUR (v porovnaní s 1,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 742,8 mld. EUR (v porovnaní so 784,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 280,7 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 13. apríla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,8 mld. EUR a 9,7 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 43,0 mld. EUR na 129,0 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 706 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 239 669 −665
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 103 764
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 153 566 −1 429
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 513 742
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 106 236
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 106 236
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 147 981 −6 501
5.1 Hlavné refinančné operácie 55 362 −7 263
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 090 626 −265
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 993 1 027
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 548 1 796
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 627 712 −238
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 680 256
7.2 Ostatné cenné papiere 347 032 −494
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 131 0
9 Ostatné aktíva 358 493 14 156
Úhrn aktív 2 974 859 9 526
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 874 293 −6 592
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 086 212 1 213
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 129 019 43 016
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 742 825 −42 004
2.3 Termínované vklady 214 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 367 −299
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 386 98
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 169 809 12 178
5.1 Verejná správa 158 789 12 798
5.2 Ostatné záväzky 11 020 −621
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 841 2 777
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 597 −1 084
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 846 268
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 846 268
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 214 196 −963
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 519 1 632
Úhrn pasív 2 974 859 9 526

Kontakt pre médiá