Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 april 2012

11 april 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 april 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 227,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 april 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,9 miljarder USD 1,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 347,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 10,9 miljarder EUR till 880,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 146 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 155,5 miljarder EUR. Onsdagen den 4 april 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 61,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 62,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 213,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1 miljard EUR (jämfört med 1,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 784,8 miljarder EUR (jämfört med 778,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 280,4 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 6 april 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,8 miljarder EUR respektive 9,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 22,7 miljarder EUR till 86 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.706 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 240.334 1.866
2.1 Fordringar på IMF 85.339 144
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 154.995 1.721
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 53.771 −1.389
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.870 1.504
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.870 1.504
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.154.483 899
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 62.625 1.547
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.090.891 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 966 −648
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.752 1.177
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 627.950 469
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.423 244
7.2 Andra värdepapper 347.526 226
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.131 0
9 Övriga tillgångar 344.337 −3.620
Summa tillgångar 2.965.333 906
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 880.885 10.937
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.084.998 −16.180
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 86.003 −22.650
2.2 Inlåningsfacilitet 784.829 6.127
2.3 Inlåning med fast löptid 213.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 667 343
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.288 143
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 157.631 7.996
5.1 Offentliga sektorn 145.990 8.469
5.2 Övriga skulder 11.641 −473
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 74.064 −5.741
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.681 1.656
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.579 −243
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.579 −243
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 215.159 2.337
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 83.887 0
Summa skulder 2.965.333 906