Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 april 2012

11 april 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 april 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 227,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 april 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,9 miljard USD 1,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 347,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 10,9 miljard naar EUR 880,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,5 miljard naar EUR 146 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,6 miljard naar EUR 155,5 miljard. Op woensdag 4 april 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 61,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 62,6 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 213,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 784,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 778,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 280,4 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die gedurende de week verrekend waren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 6 april 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,8 miljard en EUR 9,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 22,7 miljard naar EUR 86 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.706 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 240.334 1.866
2.1 Vorderingen op het IMF 85.339 144
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 154.995 1.721
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 53.771 −1.389
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.870 1.504
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.870 1.504
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.154.483 899
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 62.625 1.547
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.090.891 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 966 −648
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.752 1.177
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 627.950 469
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.423 244
7.2 Overige waardepapieren 347.526 226
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.131 0
9 Overige activa 344.337 −3.620
Totaal activa 2.965.333 906
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 880.885 10.937
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.084.998 −16.180
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 86.003 −22.650
2.2 Depositofaciliteit 784.829 6.127
2.3 Termijndeposito's 213.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 667 343
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.288 143
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 157.631 7.996
5.1 Overheid 145.990 8.469
5.2 Overige verplichtingen 11.641 −473
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 74.064 −5.741
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.681 1.656
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.579 −243
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.579 −243
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 215.159 2.337
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 83.887 0
Totaal passiva 2.965.333 906