SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. april 2012

11. april 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. april 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,9 mia. euro til 227,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. april 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,9 mia. USD 1,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 347,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 10,9 mia. euro til 880,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,5 mia. euro til 146 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,6 mia. euro til 155,5 mia. euro. Onsdag den 4. april 2012 udløb en primær markedsoperation på 61,1 mia. euro, og en ny på 62,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 213,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 1,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 784,8 mia. euro (mod 778,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 280,4 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som blev afviklet i løbet af ugen. I ugen, der sluttede den 6. april 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,8 mia. euro og 9,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 22,7 mia. euro til 86 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.706 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 240.334 1.866
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.339 144
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 154.995 1.721
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 53.771 −1.389
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.870 1.504
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.870 1.504
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.154.483 899
5.1 Primære markedsoperationer 62.625 1.547
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.090.891 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 966 −648
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.752 1.177
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 627.950 469
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.423 244
7.2 Andre værdipapirer 347.526 226
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.131 0
9 Andre aktiver 344.337 −3.620
Aktiver i alt 2.965.333 906
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 880.885 10.937
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.084.998 −16.180
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 86.003 −22.650
2.2 Indlånsfacilitet 784.829 6.127
2.3 Indskud med fast løbetid 213.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 667 343
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.288 143
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 157.631 7.996
5.1 Offentlig forvaltning og service 145.990 8.469
5.2 Andre forpligtelser 11.641 −473
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 74.064 −5.741
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.681 1.656
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.579 −243
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.579 −243
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 215.159 2.337
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 83.887 0
Passiver i alt 2.965.333 906