Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 kwietnia 2012 r.

11 kwietnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 kwietnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,9 mld EUR do poziomu 227,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5 kwietnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,9 mld USD 1,4 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 347,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 10,9 mld EUR do poziomu 880,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,5 mld EUR do poziomu 146 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,6 mld EUR do poziomu 155,5 mld EUR. W środę 4 kwietnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 61,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 62,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 213,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 1,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 784,8 mld EUR (wobec 778,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 280,4 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które zostały rozliczone w tym tygodniu. W związku z tym w tygodniu zakończonym 6 kwietnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,8 mld i 9,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 22,7 mld EUR do poziomu 86 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.706 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 240.334 1.866
2.1 Należności od MFW 85.339 144
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 154.995 1.721
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 53.771 −1.389
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.870 1.504
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.870 1.504
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.154.483 899
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 62.625 1.547
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.090.891 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 966 −648
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.752 1.177
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 627.950 469
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.423 244
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.526 226
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.131 0
9 Pozostałe aktywa 344.337 −3.620
Aktywa razem 2.965.333 906
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 880.885 10.937
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.084.998 −16.180
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 86.003 −22.650
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 784.829 6.127
2.3 Depozyty terminowe 213.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 667 343
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.288 143
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 157.631 7.996
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 145.990 8.469
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.641 −473
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 74.064 −5.741
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.681 1.656
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.579 −243
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.579 −243
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 215.159 2.337
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 83.887 0
Pasywa razem 2.965.333 906