Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 6. aprīlī

2012.11.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 227.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 5. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.9 mljrd. ASV dolāru 1.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 347.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 10.9 mljrd. euro (līdz 880.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 146 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 155.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 4. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 61.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 62.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 213.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 784.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 778.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 280.4 mljrd. euro). Pieaugums skaidrojams ar pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas tika veikti šajā nedēļā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.8 mljrd. euro un 9.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22.7 mljrd. euro (līdz 86 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,706 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 240,334 1,866
2.1 SVF debitoru parādi 85,339 144
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 154,995 1,721
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 53,771 −1,389
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,870 1,504
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,870 1,504
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,154,483 899
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 62,625 1,547
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,090,891 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 966 −648
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,752 1,177
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 627,950 469
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,423 244
7.2 Pārējie vērtspapīri 347,526 226
8 Valdības parāds euro 31,131 0
9 Pārējie aktīvi 344,337 −3,620
Kopā aktīvi 2,965,333 906
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 880,885 10,937
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,084,998 −16,180
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 86,003 −22,650
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 784,829 6,127
2.3 Termiņnoguldījumi 213,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 667 343
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,288 143
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 157,631 7,996
5.1 Saistības pret valdību 145,990 8,469
5.2 Pārējās saistības 11,641 −473
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 74,064 −5,741
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,681 1,656
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,579 −243
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,579 −243
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 215,159 2,337
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 83,887 0
Kopā pasīvi 2,965,333 906