Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. aprílu 2012

11. apríla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. apríla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,9 mld. EUR na 227,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. apríl 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,9 mld. USD 1,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 347,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 10,9 mld. EUR na 880,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,5 mld. EUR na 146 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,6 mld. EUR na 155,5 mld. EUR. V stredu 4. apríla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 61,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 62,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 213,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 784,8 mld. EUR (v porovnaní so 778,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 280,4 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 6. apríla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,8 mld. EUR a 9,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 22,7 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 706 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 240 334 1 866
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 339 144
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 154 995 1 721
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 53 771 −1 389
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 870 1 504
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 870 1 504
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 154 483 899
5.1 Hlavné refinančné operácie 62 625 1 547
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 090 891 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 966 −648
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 752 1 177
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 627 950 469
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 423 244
7.2 Ostatné cenné papiere 347 526 226
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 131 0
9 Ostatné aktíva 344 337 −3 620
Úhrn aktív 2 965 333 906
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 880 885 10 937
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 084 998 −16 180
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 86 003 −22 650
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 784 829 6 127
2.3 Termínované vklady 213 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 667 343
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 288 143
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 157 631 7 996
5.1 Verejná správa 145 990 8 469
5.2 Ostatné záväzky 11 641 −473
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 74 064 −5 741
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 681 1 656
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 579 −243
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 579 −243
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 215 159 2 337
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 83 887 0
Úhrn pasív 2 965 333 906