Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. dubnu 2012

11. dubna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. dubna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,9 mld. EUR na 227,1 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. dubna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,9 mld. USD 1,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 347,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 10,9 mld. EUR na 880,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,5 mld. EUR na 146 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 5,6 mld. EUR na 155,5 mld. EUR. Ve středu 4. dubna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 61,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 62,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 213,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (oproti 1,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 784,8 mld. EUR (oproti 778,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 280,4 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu byly nákupy v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které byly ve sledovaném týdnu vypořádány. V týdnu končícím 6. dubna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,8 mld. EUR, resp. 9,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 22,7 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 706 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 240 334 1 866
2.1 Pohledávky za MMF 85 339 144
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 154 995 1 721
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 53 771 −1 389
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 870 1 504
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 870 1 504
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 154 483 899
5.1 Hlavní refinanční operace 62 625 1 547
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 090 891 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 966 −648
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 752 1 177
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 627 950 469
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 423 244
7.2 Ostatní cenné papíry 347 526 226
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 131 0
9 Ostatní aktiva 344 337 −3 620
Aktiva celkem 2 965 333 906
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 880 885 10 937
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 084 998 −16 180
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 86 003 −22 650
2.2 Vkladová facilita 784 829 6 127
2.3 Termínované vklady 213 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 667 343
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 288 143
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 157 631 7 996
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 145 990 8 469
5.2 Ostatní závazky 11 641 −473
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 74 064 −5 741
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 681 1 656
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 579 −243
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 579 −243
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 215 159 2 337
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 83 887 0
Pasiva celkem 2 965 333 906