Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. aprila 2012

11. april 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. aprila 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 227,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. april 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,9 mrd USD 1,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 347,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 10,9 milijarde EUR na 880,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,5 milijarde EUR na 146 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,6 milijarde EUR na 155,5 milijarde EUR. V sredo, 4. aprila 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 61,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 62,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 213,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 784,8 milijarde EUR (v primerjavi s 778,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 280,4 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so bili poravnani tekom tedna. Tako je v tednu, ki se je končal 6. aprila 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 9,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 22,7 milijarde EUR na 86 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.706 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 240.334 1.866
2.1 Terjatve do MDS 85.339 144
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 154.995 1.721
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 53.771 −1.389
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.870 1.504
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.870 1.504
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.154.483 899
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 62.625 1.547
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.090.891 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 966 −648
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.752 1.177
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 627.950 469
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.423 244
7.2 Drugi vrednostni papirji 347.526 226
8 Dolg širše države v EUR 31.131 0
9 Druga sredstva 344.337 −3.620
Skupaj sredstva 2.965.333 906
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 880.885 10.937
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.084.998 −16.180
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 86.003 −22.650
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 784.829 6.127
2.3 Vezane vloge 213.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 667 343
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.288 143
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 157.631 7.996
5.1 Širša država 145.990 8.469
5.2 Druge obveznosti 11.641 −473
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 74.064 −5.741
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.681 1.656
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.579 −243
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.579 −243
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 215.159 2.337
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 83.887 0
Skupaj obveznosti 2.965.333 906