Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 април 2012 г.

11 април 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 април 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,9 млрд. евро до 227,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 април 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,9 млрд. щатски долара 1,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 347,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 10,9 млрд. евро до 880,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 146 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,6 млрд. евро до 155,5 млрд. евро. На 4 април 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 61,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 62,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 213,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд. евро (при 1,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 784,8 млрд. евро (при 778,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 280,4 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 6 април 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,8 млрд. евро и 9,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 22,7 млрд. евро до 86 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 706 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 240 334 1 866
2.1 Вземания от МВФ 85 339 144
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 154 995 1 721
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 53 771 −1 389
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 870 1 504
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 870 1 504
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 154 483 899
5.1 Основни операции по рефинансиране 62 625 1 547
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 090 891 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 966 −648
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 752 1 177
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 627 950 469
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 423 244
7.2 Други ценни книжа 347 526 226
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 131 0
9 Други активи 344 337 −3 620
Общо активи 2 965 333 906
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 880 885 10 937
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 084 998 −16 180
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 86 003 −22 650
2.2 Депозитно улеснение 784 829 6 127
2.3 Срочни депозити 213 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 667 343
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 288 143
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 157 631 7 996
5.1 Сектор „Държавно управление“ 145 990 8 469
5.2 Други задължения 11 641 −473
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 74 064 −5 741
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 681 1 656
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 579 −243
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 579 −243
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 215 159 2 337
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 83 887 0
Общо пасиви 2 965 333 906