Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 juli 2011

26 juli 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 juli 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 178,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 350,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 853,0 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,4 miljarder EUR till 79,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 21,4 miljarder EUR till 401,3 miljarder EUR. Onsdagen den 20 juli 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 197,0 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 32,2 miljarder EUR (jämfört med 10,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 133,8 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet och portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,0 miljarder EUR respektive 59,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 22 juli 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,1 miljarder EUR till 250,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.251 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 218.058 619
2.1 Fordringar på IMF 75.894 291
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.164 329
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.642 1.437
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.273 281
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.273 281
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 508.610 43.454
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 197.070 43.474
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 311.509 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −29
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 31 10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.280 4.848
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 484.458 −902
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 133.837 −347
7.2 Andra värdepapper 350.621 −555
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 295.544 −871
Summa tillgångar 2.006.061 48.867
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 853.036 −382
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 357.857 30.227
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 250.540 8.141
2.2 Inlåningsfacilitet 32.167 21.913
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.150 173
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.448 75
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 87.271 12.388
5.1 Offentliga sektorn 79.429 12.393
5.2 Övriga skulder 7.842 −4
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.392 1.525
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.439 207
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.921 2.036
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.921 2.036
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 200.389 2.790
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.480 0
Summa skulder 2.006.061 48.867

Kontakt för media