Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. juli 2011

26. juli 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. juli 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 178,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 0,6 mia. euro til 350,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 853,0 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,4 mia. euro til 79,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 21,4 mia. euro til 401,3 mia. euro. Onsdag den 20. juli 2011 udløb en primær markedsoperation på 153,6 mia. euro, og en ny på 197,0 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 32,2 mia. euro (mod 10,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,3 mia. euro til 133,8 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 22. juli 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,0 mia. euro og 59,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,1 mia. euro til 250,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.251 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 218.058 619
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.894 291
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.164 329
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.642 1.437
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.273 281
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.273 281
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 508.610 43.454
5.1 Primære markedsoperationer 197.070 43.474
5.2 Langfristede markedsoperationer 311.509 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −29
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 31 10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.280 4.848
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 484.458 −902
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 133.837 −347
7.2 Andre værdipapirer 350.621 −555
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.944 0
9 Andre aktiver 295.544 −871
Aktiver i alt 2.006.061 48.867
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 853.036 −382
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 357.857 30.227
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 250.540 8.141
2.2 Indlånsfacilitet 32.167 21.913
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.150 173
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.448 75
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 87.271 12.388
5.1 Offentlig forvaltning og service 79.429 12.393
5.2 Andre forpligtelser 7.842 −4
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.392 1.525
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.439 207
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.921 2.036
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.921 2.036
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0
10 Andre forpligtelser 200.389 2.790
11 Revalueringskonti 316.657 0
12 Kapital og reserver 81.480 0
Passiver i alt 2.006.061 48.867

Medie- og pressehenvendelser