Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. julija 2011

26. julij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. julija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 178,2 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 350,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 853,0 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,4 milijarde EUR na 79,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 21,4 milijarde EUR na 401,3 milijarde EUR. V sredo, 20. julija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 197,0 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 32,2 milijarde EUR (v primerjavi z 10,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 133,8 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica unovčenja vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 22. julija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,0 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,9 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 8,1 milijarde EUR na 250,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.251 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 218.058 619
2.1 Terjatve do MDS 75.894 291
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.164 329
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.642 1.437
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.273 281
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.273 281
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 508.610 43.454
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197.070 43.474
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 311.509 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −29
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 31 10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.280 4.848
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 484.458 −902
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 133.837 −347
7.2 Drugi vrednostni papirji 350.621 −555
8 Dolg širše države v EUR 33.944 0
9 Druga sredstva 295.544 −871
Skupaj sredstva 2.006.061 48.867
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 853.036 −382
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 357.857 30.227
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 250.540 8.141
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 32.167 21.913
2.3 Vezane vloge 74.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.150 173
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.448 75
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 87.271 12.388
5.1 Širša država 79.429 12.393
5.2 Druge obveznosti 7.842 −4
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.392 1.525
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.439 207
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.921 2.036
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.921 2.036
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 200.389 2.790
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.480 0
Skupaj obveznosti 2.006.061 48.867

Stiki za medije