Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 juli 2011

26 juli 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 juli 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 178,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 350,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 853,0 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,4 miljard naar EUR 79,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 21,4 miljard naar EUR 401,3 miljard. Op woensdag 20 juli 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 153,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 197,0 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 32,2 miljard was (vergeleken met EUR 10,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 133,8 miljard, doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten, werden afgelost. In de week die eindigde op 22 juli 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan, in totaal EUR 74,0 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,1 miljard naar EUR 250,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.251 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 218.058 619
2.1 Vorderingen op het IMF 75.894 291
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.164 329
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.642 1.437
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.273 281
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.273 281
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 508.610 43.454
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 197.070 43.474
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 311.509 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −29
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 31 10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.280 4.848
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 484.458 −902
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 133.837 −347
7.2 Overige waardepapieren 350.621 −555
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 0
9 Overige activa 295.544 −871
Totaal activa 2.006.061 48.867
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 853.036 −382
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 357.857 30.227
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 250.540 8.141
2.2 Depositofaciliteit 32.167 21.913
2.3 Termijndeposito's 74.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.150 173
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.448 75
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.271 12.388
5.1 Overheid 79.429 12.393
5.2 Overige verplichtingen 7.842 −4
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.392 1.525
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.439 207
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.921 2.036
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.921 2.036
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 200.389 2.790
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.480 0
Totaal passiva 2.006.061 48.867

Contactpersonen voor de media