Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. júlu 2011

26. júla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. júla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 178,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 350,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 853,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 12,4 mld. EUR na 79,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 21,4 mld. EUR na 401,3 mld. EUR. V stredu 20. júla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 153,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 197,0 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 32,2 mld. EUR (v porovnaní s 10,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,3 mld. EUR na 133,8 mld. EUR. V týždni končiacom sa 22. júla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,0 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,9 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 8,1 mld. EUR na 250,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 251 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 218 058 619
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 894 291
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 164 329
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 642 1 437
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 273 281
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 273 281
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 508 610 43 454
5.1 Hlavné refinančné operácie 197 070 43 474
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 311 509 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −29
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 31 10
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 280 4 848
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 484 458 −902
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 133 837 −347
7.2 Ostatné cenné papiere 350 621 −555
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 0
9 Ostatné aktíva 295 544 −871
Úhrn aktív 2 006 061 48 867
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 853 036 −382
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 357 857 30 227
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 250 540 8 141
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 32 167 21 913
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 150 173
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 448 75
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 87 271 12 388
5.1 Verejná správa 79 429 12 393
5.2 Ostatné záväzky 7 842 −4
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 392 1 525
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 439 207
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 921 2 036
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 921 2 036
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 200 389 2 790
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 480 0
Úhrn pasív 2 006 061 48 867

Kontakt pre médiá