Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. liepos 22 d.

2011 m. liepos 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. liepos 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 178,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 350,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 853,0 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 79,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,4 mlrd. eurų – iki 401,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. liepos 20 d., baigėsi 153,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 197,0 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 32,2 mlrd. eurų (palyginti su 10,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 133,8 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą ir Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. liepos 22 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,0 mlrd. eurų ir 59,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 250,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 251 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 218 058 619
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 894 291
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 164 329
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 642 1 437
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 273 281
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 273 281
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 508 610 43 454
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 197 070 43 474
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 311 509 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −29
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 31 10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 280 4 848
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 484 458 −902
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 133 837 −347
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 621 −555
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 295 544 −871
Visas turtas 2 006 061 48 867
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 853 036 −382
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 357 857 30 227
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 250 540 8 141
2.2 Indėlių galimybė 32 167 21 913
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 150 173
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 448 75
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 87 271 12 388
5.1 Valdžiai 79 429 12 393
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 842 −4
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 392 1 525
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 439 207
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 921 2 036
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 921 2 036
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 200 389 2 790
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 480 0
Visi įsipareigojimai 2 006 061 48 867

Kontaktai žiniasklaidai