Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 lipca 2011 r.

26 lipca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 lipca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) spadła o 0,2 mld euro do poziomu 178,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 350,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld euro do poziomu 853,0 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,4 mld euro do poziomu 79,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 21,4 mld euro do poziomu 401,3 mld euro. W środę 20 lipca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 197,0 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 32,2 mld euro (wobec 10,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 133,8 mld euro. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 22 lipca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,0 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 8,1 mld euro do poziomu 250,5 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.251 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 218.058 619
2.1 Należności od MFW 75.894 291
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.164 329
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.642 1.437
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.273 281
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.273 281
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 508.610 43.454
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 197.070 43.474
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 311.509 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −29
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 31 10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.280 4.848
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 484.458 −902
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 133.837 −347
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.621 −555
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 295.544 −871
Aktywa razem 2.006.061 48.867
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 853.036 −382
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 357.857 30.227
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 250.540 8.141
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 32.167 21.913
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.150 173
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.448 75
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 87.271 12.388
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 79.429 12.393
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.842 −4
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.392 1.525
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.439 207
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.921 2.036
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.921 2.036
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 200.389 2.790
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.480 0
Pasywa razem 2.006.061 48.867

Kontakt z mediami