Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 юли 2011 г

26 юли 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 юли 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 178,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 350,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,4 млрд. евро до 853,0 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,4 млрд. евро до 79,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 21,4 млрд. евро до 401,3 млрд. евро. На 20 юли 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 197,0 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 32,2 млрд. евро (при 10,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 133,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 22 юли 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации възлиза съответно на 74,0 млрд. евро и 59,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 8,1 млрд. евро до 250,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 363 251 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 218 058 619
2.1 Вземания от МВФ 75 894 291
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 164 329
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 642 1 437
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 273 281
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 273 281
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 508 610 43 454
5.1 Основни операции по рефинансиране 197 070 43 474
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 311 509 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −29
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 31 10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 280 4 848
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 484 458 −902
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 133 837 −347
7.2 Други ценни книжа 350 621 −555
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 944 0
9 Други активи 295 544 −871
Общо активи 2 006 061 48 867
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 853 036 −382
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 357 857 30 227
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 250 540 8 141
2.2 Депозитно улеснение 32 167 21 913
2.3 Срочни депозити 74 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 150 173
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 448 75
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 87 271 12 388
5.1 Сектор „Държавно управление“ 79 429 12 393
5.2 Други задължения 7 842 −4
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 392 1 525
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 439 207
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 921 2 036
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 921 2 036
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0
10 Други задължения 200 389 2 790
11 Сметки за преоценка 316 657 0
12 Капитал и резерви 81 480 0
Общо пасиви 2 006 061 48 867

Данни за контакт за медиите