Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 22. jūlijā

2011. gada 26. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 22. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 178.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 350.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 853.0 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.4 mljrd. euro (līdz 79.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 21.4 mljrd. euro (līdz 401.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 20. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 153.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 197.0 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 32.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 10.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 133.8 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" un "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 22. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.0 mljrd. euro un 59.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 250.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,251 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218,058 619
2.1 SVF debitoru parādi 75,894 291
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,164 329
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,642 1,437
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,273 281
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,273 281
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 508,610 43,454
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 197,070 43,474
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 311,509 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −29
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 31 10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,280 4,848
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 484,458 −902
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 133,837 −347
7.2 Pārējie vērtspapīri 350,621 −555
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 295,544 −871
Kopā aktīvi 2,006,061 48,867
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 853,036 −382
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 357,857 30,227
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 250,540 8,141
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 32,167 21,913
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,150 173
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,448 75
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 87,271 12,388
5.1 Saistības pret valdību 79,429 12,393
5.2 Pārējās saistības 7,842 −4
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,392 1,525
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,439 207
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,921 2,036
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,921 2,036
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 200,389 2,790
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,480 0
Kopā pasīvi 2,006,061 48,867

Kontaktinformācija presei