Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. červenci 2011

26. července 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. července 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 178,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 350,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 853,0 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,4 mld. EUR na 79,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 21,4 mld. EUR na 401,3 mld. EUR. Ve středu 20. července 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 153,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 197,0 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 32,2 mld. EUR (oproti 10,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 133,8 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splacením cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 22. července 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,0 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,1 mld. EUR na 250,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 251 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 218 058 619
2.1 Pohledávky za MMF 75 894 291
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 164 329
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 642 1 437
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 273 281
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 273 281
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 508 610 43 454
5.1 Hlavní refinanční operace 197 070 43 474
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 311 509 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −29
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 31 10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 280 4 848
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 484 458 −902
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 133 837 −347
7.2 Ostatní cenné papíry 350 621 −555
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 944 0
9 Ostatní aktiva 295 544 −871
Aktiva celkem 2 006 061 48 867
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 853 036 −382
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 357 857 30 227
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 250 540 8 141
2.2 Vkladová facilita 32 167 21 913
2.3 Termínované vklady 74 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 150 173
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 448 75
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 87 271 12 388
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 79 429 12 393
5.2 Ostatní závazky 7 842 −4
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 392 1 525
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 439 207
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 921 2 036
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 921 2 036
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0
10 Ostatní pasiva 200 389 2 790
11 Účty přecenění 316 657 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 480 0
Pasiva celkem 2 006 061 48 867

Kontakty pro média