Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 april 2011

27 april 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 april 2011 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 175 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 335,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 837,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9 miljarder EUR till 66,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 332,2 miljarder EUR. Onsdagen den 20 april 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 94,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 97,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 77 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 76 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 13,1 miljarder EUR (jämfört med 10 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade endast med 3 miljoner EUR och var således nästan oförändrat på 136,6 miljarder EUR. Denna lilla minskning berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,1 miljarder EUR respektive 60,5 miljarder EUR den vecka som slutade den 22 april 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18 miljarder EUR till 204,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.668 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 218.059 −1.215
2.1 Fordringar på IMF 74.237 −7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.822 −1.208
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.510 −93
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.157 −1.737
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.157 −1.737
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 421.478 3.069
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 97.372 3.238
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 324.042 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 31 −170
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 44.871 1.413
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.916 1.494
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 136.595 −3
7.2 Andra värdepapper 335.321 1.497
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.085 0
9 Övriga tillgångar 299.138 −62
Summa tillgångar 1.887.882 2.865
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 837.626 6.685
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 293.715 −15.858
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.468 −17.959
2.2 Inlåningsfacilitet 13.104 3.105
2.3 Inlåning med fast löptid 76.000 −1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 143 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.253 105
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 74.645 9.089
5.1 Offentliga sektorn 66.787 8.988
5.2 Övriga skulder 7.858 101
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.312 846
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 959 10
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.044 358
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.044 358
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.613 0
10 Övriga skulder 180.444 1.630
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.379 0
Summa skulder 1.887.882 2.865

Kontakt för media