Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 22. aprīlī

2011. gada 27. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 22. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 175 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 335.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 837.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 66.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 332.2 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 20. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 94.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 97.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 77 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 13.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 10 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās tikai par 3 milj. euro un tādējādi faktiski nemainījās (136.6 mljrd. euro). Šāds neliels samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 22. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.1 mljrd. euro un 60.5 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18 mljrd. euro (līdz 204.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,668 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218,059 −1,215
2.1 SVF debitoru parādi 74,237 −7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,822 −1,208
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,510 −93
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,157 −1,737
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,157 −1,737
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 421,478 3,069
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 97,372 3,238
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 324,042 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 31 −170
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 44,871 1,413
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,916 1,494
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 136,595 −3
7.2 Pārējie vērtspapīri 335,321 1,497
8 Valdības parāds euro 35,085 0
9 Pārējie aktīvi 299,138 −62
Kopā aktīvi 1,887,882 2,865
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 837,626 6,685
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 293,715 −15,858
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,468 −17,959
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 13,104 3,105
2.3 Termiņnoguldījumi 76,000 −1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 143 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,253 105
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 74,645 9,089
5.1 Saistības pret valdību 66,787 8,988
5.2 Pārējās saistības 7,858 101
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,312 846
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 959 10
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,044 358
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,044 358
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,613 0
10 Pārējās saistības 180,444 1,630
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,379 0
Kopā pasīvi 1,887,882 2,865

Kontaktinformācija presei