Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. balandžio 22 d.

2011 m. balandžio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. balandžio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 175 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 335,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 837,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9 mlrd. eurų – iki 66,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 332,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. balandžio 20 d., baigėsi 94,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 97,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 77 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 76 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 13,1 mlrd. eurų (palyginti su 10 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo tik 3 mln. eurų, t. y. iš esmės nepasikeitė ir buvo 136,6 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. balandžio 22 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,1 mlrd. eurų ir 60,5 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18 mlrd. eurų – iki 204,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 668 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 218 059 −1 215
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 237 −7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 822 −1 208
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 510 −93
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 157 −1 737
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 157 −1 737
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 421 478 3 069
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 97 372 3 238
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 324 042 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 31 −170
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 33 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 44 871 1 413
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 471 916 1 494
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 136 595 −3
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 335 321 1 497
8 Valdžios skola eurais 35 085 0
9 Kitas turtas 299 138 −62
Visas turtas 1 887 882 2 865
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 837 626 6 685
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 293 715 −15 858
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 468 −17 959
2.2 Indėlių galimybė 13 104 3 105
2.3 Terminuotieji indėliai 76 000 −1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 143 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 253 105
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 74 645 9 089
5.1 Valdžiai 66 787 8 988
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 858 101
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 312 846
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 959 10
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 044 358
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 044 358
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 613 0
10 Kiti įsipareigojimai 180 444 1 630
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 379 0
Visi įsipareigojimai 1 887 882 2 865

Kontaktai žiniasklaidai