Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 april 2011

27 april 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 april 2011 was de daling van EUR 3 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 175 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 335,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,7 miljard naar EUR 837,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9 miljard naar EUR 66,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 332,2 miljard. Op woensdag 20 april 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 94,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 97,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 76 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 13,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 10 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden slechts met EUR 3 miljoen en bleven daardoor vrijwel onveranderd op EUR 136,6 miljard. Deze kleine daling was het gevolg van het vervallen van in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties aangekochte waardepapieren. In de week die eindigde op 22 april 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 76,1 miljard en EUR 60,5 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18 miljard naar EUR 204,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.668 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 218.059 −1.215
2.1 Vorderingen op het IMF 74.237 −7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.822 −1.208
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.510 −93
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.157 −1.737
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.157 −1.737
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 421.478 3.069
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 97.372 3.238
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 324.042 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 31 −170
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 44.871 1.413
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.916 1.494
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 136.595 −3
7.2 Overige waardepapieren 335.321 1.497
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.085 0
9 Overige activa 299.138 −62
Totaal activa 1.887.882 2.865
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 837.626 6.685
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 293.715 −15.858
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.468 −17.959
2.2 Depositofaciliteit 13.104 3.105
2.3 Termijndeposito's 76.000 −1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 143 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.253 105
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 74.645 9.089
5.1 Overheid 66.787 8.988
5.2 Overige verplichtingen 7.858 101
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.312 846
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 959 10
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.044 358
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.044 358
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.613 0
10 Overige passiva 180.444 1.630
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.379 0
Totaal passiva 1.887.882 2.865

Contactpersonen voor de media