Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. aprílu 2011

27. apríla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. apríla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,7 mld. EUR na 175 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 335,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,7 mld. EUR na 837,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9 mld. EUR na 66,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 332,2 mld. EUR. V stredu 20. apríla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 94,1mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 97,4 mld. EUR. V ten istý deň boli tiež splatné termínované vklady vo výške 77 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 76 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 13,1 mld. EUR (v porovnaní s 10 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil len nepatrne o 3 mil. EUR a zostal takmer nezmenený na úrovni 136,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 22. apríla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,5 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18 mld. EUR na 204,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 668 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 218 059 −1 215
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 237 −7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 822 −1 208
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 510 −93
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 157 −1 737
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 157 −1 737
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 421 478 3 069
5.1 Hlavné refinančné operácie 97 372 3 238
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 324 042 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 31 −170
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 44 871 1 413
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 916 1 494
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 136 595 −3
7.2 Ostatné cenné papiere 335 321 1 497
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 085 0
9 Ostatné aktíva 299 138 −62
Úhrn aktív 1 887 882 2 865
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 837 626 6 685
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 293 715 −15 858
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 468 −17 959
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 13 104 3 105
2.3 Termínované vklady 76 000 −1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 143 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 253 105
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 74 645 9 089
5.1 Verejná správa 66 787 8 988
5.2 Ostatné záväzky 7 858 101
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 312 846
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 959 10
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 044 358
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 044 358
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 613 0
10 Ostatné pasíva 180 444 1 630
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 379 0
Úhrn pasív 1 887 882 2 865

Kontakt pre médiá