Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. aprill 2011

27. aprill 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. aprillil 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,7 miljardi euro võrra 175 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 335,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,7 miljardi euro võrra 837,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9 miljardi euro võrra 66,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1 miljardi euro võrra 332,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 20. aprillil 2011 möödus 94,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 97,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 77 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 13,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 10 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes kõigest 3 miljoni euro võrra ja püsis seega praktiliselt muutumatuna 136,6 miljardi euro tasemel. Selline väike langus oli tingitud tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 22. aprillil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,5 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18 miljardi euro võrra 204,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 668 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 218 059 −1 215
2.1 Nõuded RVFle 74 237 −7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 822 −1 208
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 510 −93
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 157 −1 737
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 157 −1 737
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 421 478 3 069
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 97 372 3 238
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 324 042 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 31 −170
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 44 871 1 413
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 471 916 1 494
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 136 595 −3
7.2 Muud väärtpaberid 335 321 1 497
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 085 0
9 Muud varad 299 138 −62
Varad kokku 1 887 882 2 865
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 837 626 6 685
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 293 715 −15 858
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 468 −17 959
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 13 104 3 105
2.3 Tähtajalised hoiused 76 000 −1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 143 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 253 105
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 74 645 9 089
5.1 Valitsussektor 66 787 8 988
5.2 Muud kohustused 7 858 101
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 312 846
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 959 10
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 044 358
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 044 358
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 613 0
10 Muud kohustused 180 444 1 630
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 379 0
Kohustused kokku 1 887 882 2 865

Kontaktandmed