Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 април 2011 г.

27 април 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 22 април 2011 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,7 млрд. евро до 175 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 335,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 6,7 млрд. евро до 837,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9 млрд. евро до 66,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1 млрд. евро до 332,2 млрд. евро. На 20 април 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 94,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 97,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 13,1 млрд. евро (при 10 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), намаляват с едва 3 млн. евро и следователно остават почти непроменени на стойност 136,6 млрд. евро. Това леко намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 22 април 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 76,1 млрд. евро и 60,5 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 18 млрд. евро до 204,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 668 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 218 059 −1 215
2.1 Вземания от МВФ 74 237 −7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 822 −1 208
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 510 −93
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 157 −1 737
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 157 −1 737
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 421 478 3 069
5.1 Основни операции по рефинансиране 97 372 3 238
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 324 042 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 31 −170
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 44 871 1 413
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 916 1 494
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 136 595 −3
7.2 Други ценни книжа 335 321 1 497
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 085 0
9 Други активи 299 138 −62
Общо активи 1 887 882 2 865
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 837 626 6 685
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 293 715 −15 858
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 468 −17 959
2.2 Депозитно улеснение 13 104 3 105
2.3 Срочни депозити 76 000 −1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 143 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 253 105
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 74 645 9 089
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 787 8 988
5.2 Други задължения 7 858 101
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 312 846
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 959 10
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 044 358
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 044 358
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 613 0
10 Други задължения 180 444 1 630
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 379 0
Общо пасиви 1 887 882 2 865

Данни за контакт за медиите