Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. dubnu 2011

27. dubna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. dubna 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 1,7 mld. EUR na 175 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 335,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6,7 mld. EUR na 837,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9 mld. EUR na 66,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 1 mld. EUR na 332,2 mld. EUR. Ve středu 20. dubna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 94,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 97,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 77 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 13,1 mld. EUR (oproti 10 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil pouze o 3 mil. EUR, a zůstal tedy prakticky beze změny na úrovni 136,6 mld. EUR. Tento malý pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 22. dubna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,5 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18 mld. EUR na 204,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 668 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 218 059 −1 215
2.1 Pohledávky za MMF 74 237 −7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 822 −1 208
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 510 −93
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 157 −1 737
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 157 −1 737
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 421 478 3 069
5.1 Hlavní refinanční operace 97 372 3 238
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 324 042 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 31 −170
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 44 871 1 413
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 916 1 494
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 136 595 −3
7.2 Ostatní cenné papíry 335 321 1 497
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 085 0
9 Ostatní aktiva 299 138 −62
Aktiva celkem 1 887 882 2 865
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 837 626 6 685
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 293 715 −15 858
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 468 −17 959
2.2 Vkladová facilita 13 104 3 105
2.3 Termínované vklady 76 000 −1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 143 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 253 105
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 74 645 9 089
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 787 8 988
5.2 Ostatní závazky 7 858 101
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 312 846
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 959 10
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 044 358
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 044 358
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 613 0
10 Ostatní pasiva 180 444 1 630
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 379 0
Pasiva celkem 1 887 882 2 865

Kontakty pro média