Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 kwietnia 2011 r.

27 kwietnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 kwietnia 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmalała o 1,7 mld euro do poziomu 175 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 335,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6,7 mld euro do poziomu 837,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9 mld euro do poziomu 66,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1 mld euro do poziomu 332,2 mld euro. W środę 20 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 94,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 97,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 77 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 76 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 13,1 mld euro (wobec 10 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o zaledwie 3 mln euro i wyniosły 136,6 mld euro, czyli pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie. Ten niewielki spadek wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 22 kwietnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,5 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18 mld euro do poziomu 204,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.668 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 218.059 −1.215
2.1 Należności od MFW 74.237 −7
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.822 −1.208
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.510 −93
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.157 −1.737
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 23.157 −1.737
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 421.478 3.069
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 97.372 3.238
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 324.042 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 31 −170
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 44.871 1.413
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.916 1.494
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 136.595 −3
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 335.321 1.497
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.085 0
9 Pozostałe aktywa 299.138 −62
Aktywa razem 1.887.882 2.865
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 837.626 6.685
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 293.715 −15.858
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.468 −17.959
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 13.104 3.105
2.3 Depozyty terminowe 76.000 −1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 143 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.253 105
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 74.645 9.089
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.787 8.988
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.858 101
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.312 846
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 959 10
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.044 358
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.044 358
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.613 0
10 Pozostałe pasywa 180.444 1.630
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.379 0
Pasywa razem 1.887.882 2.865

Kontakt z mediami