Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. april 2011

27. april 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. april 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,7 mia. euro til 175 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 335,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,7 mia. euro til 837,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9 mia. euro til 66,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1 mia. euro til 332,2 mia. euro. Onsdag den 20. april 2011 udløb en primær markedsoperation på 94,1 mia. euro, og en ny på 97,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 77 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 13,1 mia. euro (mod 10 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med kun 3 mio. euro og var derfor stort set uændret på 136,6 mia. euro. Dette lille fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede 22. april 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,1 mia. euro og 60,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18 mia. euro til 204,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.668 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 218.059 −1.215
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.237 −7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.822 −1.208
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.510 −93
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.157 −1.737
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.157 −1.737
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 421.478 3.069
5.1 Primære markedsoperationer 97.372 3.238
5.2 Langfristede markedsoperationer 324.042 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 31 −170
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 44.871 1.413
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.916 1.494
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 136.595 −3
7.2 Andre værdipapirer 335.321 1.497
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.085 0
9 Andre aktiver 299.138 −62
Aktiver i alt 1.887.882 2.865
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 837.626 6.685
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 293.715 −15.858
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.468 −17.959
2.2 Indlånsfacilitet 13.104 3.105
2.3 Indskud med fast løbetid 76.000 −1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 143 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.253 105
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 74.645 9.089
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.787 8.988
5.2 Andre forpligtelser 7.858 101
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.312 846
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 959 10
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.044 358
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.044 358
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.613 0
10 Andre forpligtelser 180.444 1.630
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.379 0
Passiver i alt 1.887.882 2.865

Medie- og pressehenvendelser