Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. aprila 2011

27. april 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. aprila 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 175 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 335,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,7 milijarde EUR na 837,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9 milijard EUR na 66,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 332,2 milijarde EUR. V sredo, 20. aprila 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 94,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 97,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 77 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 76 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 13,1 milijarde EUR (v primerjavi z 10 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 3 milijarde EUR na 136,6 milijarde EUR. To manjše zmanjšanje je posledica zapadlosti sredstev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 22. aprila 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,5 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18 milijard EUR na 204,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.668 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 218.059 −1.215
2.1 Terjatve do MDS 74.237 −7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.822 −1.208
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.510 −93
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.157 −1.737
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.157 −1.737
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 421.478 3.069
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 97.372 3.238
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 324.042 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 31 −170
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 44.871 1.413
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.916 1.494
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 136.595 −3
7.2 Drugi vrednostni papirji 335.321 1.497
8 Dolg širše države v EUR 35.085 0
9 Druga sredstva 299.138 −62
Skupaj sredstva 1.887.882 2.865
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 837.626 6.685
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 293.715 −15.858
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.468 −17.959
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 13.104 3.105
2.3 Vezane vloge 76.000 −1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 143 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.253 105
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 74.645 9.089
5.1 Širša država 66.787 8.988
5.2 Druge obveznosti 7.858 101
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.312 846
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 959 10
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.044 358
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.044 358
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.613 0
10 Druge obveznosti 180.444 1.630
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.379 0
Skupaj obveznosti 1.887.882 2.865

Stiki za medije