Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 januari 2011

18 januari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 januari 2011 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen av handel med guldmynt av två centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 180,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 januari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 324,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 7,1 miljarder EUR till 827,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 80,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 41,6 miljarder EUR till 296,7 miljarder EUR. Onsdagen den 12 januari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 195,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 180,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 73,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 74 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 107,2 miljarder EUR (jämfört med 81 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 137,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,4 miljarder EUR respektive 60,8 miljarder EUR den vecka som slutade den 14 januari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31 miljarder EUR till 145,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.431 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 226.578 1.567
2.1 Fordringar på IMF 71.395 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 155.183 1.567
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.987 −783
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.672 1.329
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.672 1.329
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 478.354 −15.609
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 180.081 −15.611
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 298.217 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 32 −13
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 24 15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.042 −1.803
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 461.477 3.042
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.165 2.238
7.2 Andra värdepapper 324.312 804
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.954 0
9 Övriga tillgångar 296.652 3.510
Summa tillgångar 1.957.146 −8.748
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 827.774 −7.056
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 327.530 −4.974
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 145.872 −30.990
2.2 Inlåningsfacilitet 107.200 26.234
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 458 −718
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.864 570
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 88.211 −1.105
5.1 Offentliga sektorn 80.432 −1.130
5.2 Övriga skulder 7.778 25
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 46.704 3.115
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.446 293
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.725 −16
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.725 −16
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 182.323 425
11 Värderegleringskonton 331.545 −1
12 Eget kapital 78.472 0
Summa skulder 1.957.146 −8.748

Kontakt för media