Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 stycznia 2011 r.

18 stycznia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 stycznia 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro był wynikiem netto kupna i sprzedaży złotych monet przez dwa banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 180,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 stycznia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 324,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 7,1 mld euro do poziomu 827,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld euro do poziomu 80,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 41,6 mld euro do poziomu 296,7 mld euro. W środę 12 stycznia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 195,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 180,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 73,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 74 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 107,2 mld euro (wobec 81 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 137,2 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 stycznia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,4 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,8 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 31 mld euro do poziomu 145,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.431 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 226.578 1.567
2.1 Należności od MFW 71.395 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 155.183 1.567
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.987 −783
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.672 1.329
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.672 1.329
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 478.354 −15.609
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 180.081 −15.611
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 298.217 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 32 −13
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.042 −1.803
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 461.477 3.042
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.165 2.238
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.312 804
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.954 0
9 Pozostałe aktywa 296.652 3.510
Aktywa razem 1.957.146 −8.748
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 827.774 −7.056
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 327.530 −4.974
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 145.872 −30.990
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 107.200 26.234
2.3 Depozyty terminowe 74.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 458 −718
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.864 570
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 88.211 −1.105
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.432 −1.130
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.778 25
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 46.704 3.115
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.446 293
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.725 −16
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.725 −16
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 182.323 425
11 Różnice z wyceny 331.545 −1
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.472 0
Pasywa razem 1.957.146 −8.748

Kontakt z mediami