Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 януари 2011 г.

18 януари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 180,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по‑долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 януари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 324,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват със 7,1 млрд. евро до 827,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 80,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 41,6 млрд. евро до 296,7 млрд. евро. На 12 януари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 195,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 180,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 73,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 74 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 107,2 млрд. евро (при 81 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 137,2 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на настъпването на падежа на ценни книжа по програмата за покупка на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 14 януари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 76,4 млрд. евро и 60,8 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 31 млрд. евро до 145,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 431 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 578 1 567
2.1 Вземания от МВФ 71 395 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 155 183 1 567
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 987 −783
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 672 1 329
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 672 1 329
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 478 354 −15 609
5.1 Основни операции по рефинансиране 180 081 −15 611
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 298 217 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 32 −13
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 15
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 042 −1 803
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 461 477 3 042
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 165 2 238
7.2 Други ценни книжа 324 312 804
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 954 0
9 Други активи 296 652 3 510
Общо активи 1 957 146 −8 748
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 827 774 −7 056
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 327 530 −4 974
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 145 872 −30 990
2.2 Депозитно улеснение 107 200 26 234
2.3 Срочни депозити 74 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 458 −718
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 864 570
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 88 211 −1 105
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 432 −1 130
5.2 Други задължения 7 778 25
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 46 704 3 115
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 446 293
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 725 −16
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 725 −16
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 182 323 425
11 Сметки за преоценка 331 545 −1
12 Капитал и резерви 78 472 0
Общо пасиви 1 957 146 −8 748

Данни за контакт за медиите