De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 14 januari 2011

18 januari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 januari 2011 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto baten uit handelstransacties in gouden munten door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 180,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 januari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 324,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 7,1 miljard naar EUR 827,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 80,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 41,6 miljard naar EUR 296,7 miljard. Op woensdag 12 januari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 195,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 180,1 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 73,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 74 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 107,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 81 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 137,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het vervallen van waardepapieren aangehouden in het kader van het aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 14 januari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 76,4 miljard respectievelijk EUR 60,8 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31 miljard naar EUR 145,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.431 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.578 1.567
2.1 Vorderingen op het IMF 71.395 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 155.183 1.567
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.987 −783
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.672 1.329
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.672 1.329
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 478.354 −15.609
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 180.081 −15.611
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 298.217 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 32 −13
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 24 15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.042 −1.803
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 461.477 3.042
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.165 2.238
7.2 Overige waardepapieren 324.312 804
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.954 0
9 Overige activa 296.652 3.510
Totaal activa 1.957.146 −8.748
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 827.774 −7.056
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 327.530 −4.974
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 145.872 −30.990
2.2 Depositofaciliteit 107.200 26.234
2.3 Termijndeposito's 74.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 458 −718
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.864 570
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.211 −1.105
5.1 Overheid 80.432 −1.130
5.2 Overige verplichtingen 7.778 25
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.704 3.115
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.446 293
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.725 −16
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.725 −16
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 182.323 425
11 Herwaarderingsrekeningen 331.545 −1
12 Kapitaal en reserves 78.472 0
Totaal passiva 1.957.146 −8.748

Contactpersonen voor de media