Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. januáru 2011

18. januára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. januára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku čistého výsledku obchodov so zlatými mincami uskutočnených dvoma centrálnymi bankami Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 180,8 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. januára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 324,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 7,1 mld. EUR na 827,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 80,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 41,6 mld. EUR na 296,7 mld. EUR. V stredu 12. januára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 195,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 180,1 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 73,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 74 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 107,2 mld. EUR (v porovnaní s 81 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 137,2 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi a splatnosti cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 14. januára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,4 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,8 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 31 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 431 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 226 578 1 567
2.1 Pohľadávky voči MMF 71 395 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 155 183 1 567
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 987 −783
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 672 1 329
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 672 1 329
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 478 354 −15 609
5.1 Hlavné refinančné operácie 180 081 −15 611
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 298 217 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 32 −13
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 24 15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 042 −1 803
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 461 477 3 042
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 165 2 238
7.2 Ostatné cenné papiere 324 312 804
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 954 0
9 Ostatné aktíva 296 652 3 510
Úhrn aktív 1 957 146 −8 748
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 827 774 −7 056
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 327 530 −4 974
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 145 872 −30 990
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 107 200 26 234
2.3 Termínované vklady 74 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 458 −718
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 864 570
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 88 211 −1 105
5.1 Verejná správa 80 432 −1 130
5.2 Ostatné záväzky 7 778 25
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 46 704 3 115
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 446 293
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 725 −16
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 725 −16
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 182 323 425
11 Účty precenenia 331 545 −1
12 Kapitál a rezervy 78 472 0
Úhrn pasív 1 957 146 −8 748

Kontakt pre médiá