Menu

konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. lednu 2011

18. ledna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. ledna 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR čistému výsledku obchodů se zlatými mincemi, které prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,5 mld. EUR na 180,8 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. ledna 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 324,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 7,1 mld. EUR na 827,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 80,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 41,6 mld. EUR na 296,7 mld. EUR. Ve středu 12. ledna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 195,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 180,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 73,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 74 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 107,2 mld. EUR (oproti 81 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,2 mld. EUR na 137,2 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem čistého výsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů a splatnosti cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 14. ledna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 76,4 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,8 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31 mld. EUR na 145,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 431 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 226 578 1 567
2.1 Pohledávky za MMF 71 395 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 155 183 1 567
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 987 −783
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 672 1 329
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 672 1 329
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 478 354 −15 609
5.1 Hlavní refinanční operace 180 081 −15 611
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 298 217 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 32 −13
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 24 15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 042 −1 803
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 461 477 3 042
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 165 2 238
7.2 Ostatní cenné papíry 324 312 804
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 954 0
9 Ostatní aktiva 296 652 3 510
Aktiva celkem 1 957 146 −8 748
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 827 774 −7 056
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 327 530 −4 974
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 145 872 −30 990
2.2 Vkladová facilita 107 200 26 234
2.3 Termínované vklady 74 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 458 −718
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 864 570
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 88 211 −1 105
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 432 −1 130
5.2 Ostatní závazky 7 778 25
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 46 704 3 115
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 446 293
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 725 −16
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 725 −16
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 182 323 425
11 Účty přecenění 331 545 −1
12 Kapitál a rezervní fondy 78 472 0
Pasiva celkem 1 957 146 −8 748

Kontakty pro média