Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. januarja 2011

18. januar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. januarja 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je neto rezultat trgovanja z zlatimi kovanci s strani dveh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,5 milijarde EUR na 180,8 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. januar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 324,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 7,1 milijarde EUR na 827,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 80,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 41,6 milijarde EUR na 296,7 milijarde EUR. V sredo, 12. januarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 195,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 180,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 73,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 74 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 107,2 milijarde EUR (v primerjavi z 81 milijard EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečalo za 2,2 milijarde EUR na 137,2 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupov kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 14. januarja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 76,4 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 31 milijard EUR na 145,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.431 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 226.578 1.567
2.1 Terjatve do MDS 71.395 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 155.183 1.567
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.987 −783
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.672 1.329
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.672 1.329
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 478.354 −15.609
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 180.081 −15.611
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 298.217 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 32 −13
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 24 15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.042 −1.803
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 461.477 3.042
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.165 2.238
7.2 Drugi vrednostni papirji 324.312 804
8 Dolg širše države v EUR 34.954 0
9 Druga sredstva 296.652 3.510
Skupaj sredstva 1.957.146 −8.748
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 827.774 −7.056
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 327.530 −4.974
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 145.872 −30.990
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 107.200 26.234
2.3 Vezane vloge 74.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 458 −718
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.864 570
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 88.211 −1.105
5.1 Širša država 80.432 −1.130
5.2 Druge obveznosti 7.778 25
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 46.704 3.115
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.446 293
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.725 −16
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.725 −16
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 182.323 425
11 Računi prevrednotenja 331.545 −1
12 Kapital in rezerve 78.472 0
Skupaj obveznosti 1.957.146 −8.748

Stiki za medije