Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 14. janvārī

2011. gada 18. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 14. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām veicot zelta monētu neto darījumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 180.8 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 13. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 324.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 827.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 80.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 41.6 mljrd. euro (līdz 296.7 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 12. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 195.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 180.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 73.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 74 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 107.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 81 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 137.2 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 14. janvārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.4 mljrd. euro un 60.8 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31 mljrd. euro (līdz 145.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,431 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 226,578 1,567
2.1 SVF debitoru parādi 71,395 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 155,183 1,567
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,987 −783
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,672 1,329
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,672 1,329
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 478,354 −15,609
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 180,081 −15,611
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 298,217 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 32 −13
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 24 15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45,042 −1,803
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 461,477 3,042
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,165 2,238
7.2 Pārējie vērtspapīri 324,312 804
8 Valdības parāds euro 34,954 0
9 Pārējie aktīvi 296,652 3,510
Kopā aktīvi 1,957,146 −8,748
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 827,774 −7,056
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 327,530 −4,974
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 145,872 −30,990
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 107,200 26,234
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 458 −718
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,864 570
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 88,211 −1,105
5.1 Saistības pret valdību 80,432 −1,130
5.2 Pārējās saistības 7,778 25
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 46,704 3,115
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,446 293
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,725 −16
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,725 −16
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 182,323 425
11 Pārvērtēšanas konti 331,545 −1
12 Kapitāls un rezerves 78,472 0
Kopā pasīvi 1,957,146 −8,748

Kontaktinformācija presei