European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 maj 2009

5 maj 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 maj 2009 motsvarade minskningen på 12 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 264,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 april 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36,1 miljarder CHF 35,8 miljarder CHF
30 april 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 66,7 miljarder USD 67,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 294,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 759,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,8 miljarder EUR till 156,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 57,9 miljarder EUR till 587,2 miljarder EUR. Onsdagen den 29 april 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 244,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 233,2 miljarder EUR. Torsdagen den 30 april 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 43,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 30,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,8 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 67,8 miljarder EUR (jämfört med 31,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 75,2 miljarder EUR till 173,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.829 −12
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 157.136 −781
2.1 Fordringar på IMF 14.324 −26
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.811 −755
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 125.335 20
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.519 122
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.519 122
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 655.014 −21.390
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 233.157 −10.969
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 419.093 −13.070
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.753 2.645
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.907 −3.543
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 294.095 131
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.790 −607
9 Övriga tillgångar 241.596 1.315
Summa tillgångar 1.799.220 −24.743
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 759.167 6.492
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 241.738 −38.672
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 173.939 −75.210
2.2 Inlåningsfacilitet 67.774 36.705
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 −167
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 432 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 164.887 12.602
5.1 Offentliga sektorn 156.725 12.791
5.2 Övriga skulder 8.162 −188
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 179.879 −4.311
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.929 1.263
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.050 −1.546
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.050 −1.546
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 159.793 −564
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.843 0
Summa skulder 1.799.220 −24.743
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media