European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. květnu 2009

5. května 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. května 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 12 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,5 mld. EUR na 264,9 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. dubna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 36,1 mld. CHF 35,8 mld. CHF
30. dubna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 66,7 mld. USD 67,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 294,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 6,5 mld. EUR na 759,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,8 mld. EUR na 156,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4) poklesla o 57,9 mld. EUR na 587,2 mld. EUR. Ve středu 29. dubna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 244,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 233,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 30. dubna 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 43,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,8 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 67,8 mld. EUR (ve srovnání s 31,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 75,2 mld. EUR na 173,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 829 −12
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 157 136 −781
2.1 Pohledávky za MMF 14 324 −26
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 811 −755
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 125 335 20
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 519 122
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 519 122
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 655 014 −21 390
5.1 Hlavní refinanční operace 233 157 −10 969
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 419 093 −13 070
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 753 2 645
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 907 −3 543
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 294 095 131
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 790 −607
9 Ostatní aktiva 241 596 1 315
Aktiva celkem 1 799 220 −24 743
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 759 167 6 492
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 241 738 −38 672
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 173 939 −75 210
2.2 Vkladová facilita 67 774 36 705
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 −167
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 432 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 164 887 12 602
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 156 725 12 791
5.2 Ostatní závazky 8 162 −188
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 179 879 −4 311
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 929 1 263
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 050 −1 546
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 050 −1 546
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 159 793 −564
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 843 0
Pasiva celkem 1 799 220 −24 743
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média