European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 mei 2009

5 mei 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 mei 2009 was de daling van EUR 12 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 264,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 april 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36,1 miljard CHF 35,8 miljard
30 april 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 66,7 miljard USD 67,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 294,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,5 miljard naar EUR 759,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,8 miljard naar EUR 156,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 57,9 miljard naar EUR 587,2 miljard. Op woensdag 29 april 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 244,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 233,2 miljard verrekend. Op donderdag 30 april 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 43,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 30,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,8 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 67,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 31,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 75,2 miljard naar EUR 173,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.829 −12
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157.136 −781
2.1 Vorderingen op het IMF 14.324 −26
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.811 −755
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 125.335 20
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.519 122
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.519 122
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 655.014 −21.390
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 233.157 −10.969
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 419.093 −13.070
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.753 2.645
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.907 −3.543
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 294.095 131
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.790 −607
9 Overige activa 241.596 1.315
Totaal activa 1.799.220 −24.743
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 759.167 6.492
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 241.738 −38.672
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 173.939 −75.210
2.2 Depositofaciliteit 67.774 36.705
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 −167
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 432 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.887 12.602
5.1 Overheid 156.725 12.791
5.2 Overige verplichtingen 8.162 −188
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 179.879 −4.311
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.929 1.263
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.050 −1.546
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.050 −1.546
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 159.793 −564
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.843 0
Totaal passiva 1.799.220 −24.743
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media